top of page
Home: Welcome
Water Fountain

AN EDUCATION FOR THE WORLD
Дэлхийд Зориулсан Боловсрол

Англи Уэйльсын үндэсний сургалтын хөтөлбөр

 3-18 нас
Цогц Сургалтын Систем

Глобал Хамт Олон

Их Британид мэргэшсэн 
багшлах боловсон хүчин

Yellow_Shield_PNG.png
Purple_Shield_PNG.png
BLGT8867_edited.jpg

Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Хөтөлбөр

3-4 Нас

Бага Сургууль

5-11 Нас

BLGT9786.jpg
BLGT8378.jpg

Дунд Сургууль

11-16 Нас

Ахлах Сургууль

17-18 Нас 

BLGT9365.jpg
bottom of page