top of page

Registration Fee

Сургалтын төлбөр

Бүртгэлийн хураамж

Бүртгэлийн хураамж

Суудал баталгаажуулах барьцаа төлбөр

*Т.Н 150

*Т.Н 500

СӨБХ

Цэцэрлэг ( 3-4 нас )

*Т.Н 6,000

Бэлтгэл анги ( 4-5 нас )

*Т.Н 8,000

Шатлал 1

1-р анги ( 5-6 нас )

2-р анги ( 6-7 нас )

*Т.Н 10,080

*Т.Н 11,630

Шатлал 2

3-р анги ( 7-8 нас )

4-р анги ( 8-9 нас )

5 нас ( 9-10 нас )

6-р анги (10-11 нас )

*Т.Н 12,640

*Т.Н 14,970

*Т.Н 14,970

*Т.Н 14,970

Шатлал 3

7-р анги ( 11-12 нас )

8-р анги ( 12-13 нас )

9-р анги ( 13-14 нас)

*Т.Н 16,680

*Т.Н 16,680

*Т.Н 16,680

Шатлал 4

10-р анги ( 14-15 нас)

*Т.Н 17,920

11-р анги ( 15-16 нас)

*Т.Н 17,920

Шатлал 5

12-р анги ( 16-17 нас)

13-р анги ( 17-18 нас)

*Т.Н 19,350

*Т.Н 19.350

Бусад Төлбөр

Development Fee (All Years)

*Т.Н 500

Номын барьцаа төлбөр 

*Т.Н 200

Нэмэлт Төлбөр

Сургуулийн автобусын төлбөр

Үдийн хоолны төлбөр EYFS

Үдийн хоолны төлбөр (1-4 дүгээр анги)

Үдийн хоолны төлбөр (5-13 дугаар анги)

₮ 3,420,000

₮ 9,000

₮ 10,000 (өдрийн)

₮ 12,000(өдрийн)

*Т.Н - Тооцох Нэгж - Монгол Банкны тухайн өдрийн Ам.долларын ханшаар шилжүүлэн, бүх төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгт болох төгрөгөөр төлнө.

bottom of page