logo logo logo

Сурагчдын Зөвлөл

Сурагчдын зөвлөл 1-10-р ангийн нийт сурагчид нь ангиа төлөөлөн, сурагчдын зөвлөлд гишүүнээр ажиллах нэгийгээ сонгоно. Тухайн ангиас сонгогдсон гишүүн нь сурагчдын зөвлөлийн даргатайгаа сургуулийн орчинд тулгарч буй хүндрэл, сорилтуудыг шийдүүлэхийн тулд уулзалт хийн, онцгой тохиолдолд сургуулийн захирал болон удирдлага менежментийн багтай уулзалт хийнэ. Ангийн төлөөлөл болсон гишүүн тухайн ангийн нийт сурагчдын дуу хоолой болон, тэдний үг, үзэл бодлыг сургуулийн удирдлагын багт дамжуулан, бодлого журмыг улам боловсронгуй болгоход дэм үзүүлэх үүрэгтэй.