logo logo logo

Хаус Тогтолцоо

      Бүх сурагчид тухайн хичээлийн жилд  дөрвөн Хаусын аль нэгэнд хамрагдана. Эдгээр нь Их Британи ба Хойд Ирландын Вант улсын дөрвөн гэгээнтний нэрээр нэрлэгдсэн болно. Үүнд: "Saint David""Saint Andrew""Saint Patrick" ба "Saint George"Харин 9-р ангийн сурагчид нь Ахмадуудын Хаус-д хамрагдан, сургуульдаа манлайлагчийн үүргийг гүйцэтгэн, бусдыгаа багийн ажилд татан оролцуулж, идэвхжүүлнэ.

Хичээлийн жилийн туршид сургууль дээр спортын өдөрлөг, сэтгэн бодох тааврын өдөрлөг зэрэг тэмцээн, уралдаан зохион байгуулагдах бөгөөд сурагчид эдгээр тэмцээн, уралдаанд оролцон багтаа оноо цуглуулна. Ингэж хэддүгээр ангид сурдагаас үл хамааран Хаусд хуваах нь хүүхдэд бага наснаас нь багаар ажиллах сэтгэлгээг суулгана. Багш, ажилтнууд нь бас энэ 4 Хаусын аль нэгнийх нь гишүүн байх бөгөөд нэг багийн сурагчдаа дэмжиж, хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

 

Patron Saint of England

Patron Saint of Scotland 


Patron Saint of Ireland
   
     


Patron Saint of Wales