logo logo logo

Education Сity

Манай сургууль Educationcity.com –сургалтын вэб сайтын хэрэглэгч болсон бөгөөд Англи ба Уэльсийн үндэсний сургалтын хөтөлбөр, COBIS-ийн стандарттай уялдаа холбоотой мэдээллийн эх үүсвэр юм. Энэхүү сайт нь онлайн орчинд болон ухаалаг самбар дээр ажиллаж болох хичээлийн дасгал ажлуудтай, олон бүлэг сэдэв, хичээлийн төлөвлөгөө, зааварчилгаа, тоглоом мөн тухайн асуултыг буруу хариулсан нөхцөлд хариу тайлбар агуулсан. Манай багш нар энэ цахим хуудсыг хичээл заах явцдаа хичээлийн эхэнд болон дүгнэлт хэсэгт ашигладаг ба гэрийн даалгаврыг энэ сайтнаас өгдөг.