logo logo logo

Насны Ангилал

     Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль нь сурагчдаа төрсөн өдрийнх нь дарааллаар ангид хуваарилан оруулдаг. 9-р сарын 1-ээс 8-р сарын 31 хүртлэх хугацаанд төрсөн сурагчид нэг ангид элсэн орно.

 

УЛААНБААТАР ДАХЬ БРИТИШ ДУНД СУРГУУЛИЙН АНГИ ХУВААРИЛАЛТ

Нас BSU Анги хуваарилалт Их Британи болон Уэльс Монгол улс
3+
СӨБ
Сургуулийн өмнөх
Цэцэрлэг Цэцэрлэг Цэцэрлэг
4+ Бэлтгэл бүлэг Бэлтгэл бүлэг Цэцэрлэг
5+
БАГА АНГИ
Шатлал 1
1-р анги 1-р анги Бэлтгэл бүлэг
6+ 2-р анги 2-р анги 1-р анги
7+
Шатлал 2
3-р анги 3-р анги 2-р анги
8+ 4-р анги 4-р анги 3-р анги
9+ 5-р анги 5-р анги 4-р анги
10+ 6-р анги 6-р анги 5-р анги
11+
ДУНД АНГИ
Шатлал 3
7-р анги 7-р анги 6-р анги
12+ 8-р анги 8-р анги 7-р анги
13+ 9-р анги 9-р анги 8-р анги
14+
Шатлал 4
10-р анги 10-р анги 9-р анги
15+ 11-р анги 11-р анги 10-р анги
16+
Шатлал 5
12-р анги 12-р анги 11-р анги
17+ 13-р анги 13-р анги 12-р анги